1.    REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ADAX

       z 25.12.2014


    A. Definicje

 

    Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

    a.  „ Sklep Internetowy ADAX” – sklep internetowy, którego właścicielem jest:

    Sławomir Czudak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa

    ADAX Sławomir Czudak"

    z siedzibą przy ul. Kożuchowska 15b, 65-364 Zielona Góra

    NIP: 929-130-24-42, REGON: 970026209

    Działalność gospodarcza zarejestrowana w Urzędzie Miasta Zielona Góra nr wpisu 10064 

 

  2.  adres e-mail: firma.adax@wp.pl

    numer telefonu: 68 325 78 08

    „Sklep Internetowy ADAX” czynny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

    b. Sklep – „Sklep Internetowy ADAX”.

 

    c. Formularz – część struktury strony internetowej Sklepu z miejscami do wypełnienia, służąca składaniu   zamówień.              

 

    d. Konto - prowadzony dla Użytkownika przez „Sklep Internetowy ADAX” pod wybraną przez Użytkownika unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

 

    e. Kupujący – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia towarów w „Sklepie Internetowym ADAX”, a w szczególności Użytkownik składający Zamówienie.

 

    f. Konsument - osoba fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

    g. Regulamin – niniejszy Regulamin „Sklepu Internetowego ADAX”.

 

    h. Rejestracja – procedura zakładania Konta w „Sklepie Internetowym ADAX”.

 

     i. Sprzedający –


    Sławomir Czudak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa ADAX"

    z siedzibą przy ul. Kożuchowska 15b 65-364 Zielona Góra

    NIP: 929-130-24-42, REGON: 970026209

    adres e-mail: firma.adax@wp.pl

    numer telefonu: 68 325 78 08

 

     j. Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem „Sklepu Internetowego ADAX”.

 

     K .Użytkownik - podmiot, który dokonał rejestracji w „Sklepie Internetowym ADAX” na zasadach określonych w Regulaminie ADAX.

 

     l. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem „Sklepu Internetowego ADAX”, określające rodzaj i/lub liczbę Towaru oraz inne treści przewidziane prawem;

 

    B. Rejestracja w Sklepie

      1.  Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

 

      a. poprawnego wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podając dane osobowe, adres e-mail oraz hasło,

 

      b. akceptacji Regulaminu,

 

      c.  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.

 

       2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

 

       3. Podanie przez Użytkownika w czasie wypełniania formularza rejestracyjnego błędnych danych kontaktowych może uniemożliwić weryfikację Zamówienia. Zamówienia, których weryfikacja okaże się  niemożliwa, mogą nie zostać zrealizowane.

       4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

 

       5. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

        6.użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

        7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest  umcowana  do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Kupującego).  

 

       8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

    9.W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

 

     10. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

 

    C. Składanie i realizacja zamówień


    D. Informacje ogólne

 

      1. Informacje dotyczące Towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (Zamówień) przez Użytkowników.

 

      2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Towaru, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.

 

      3. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru.

 

      4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.

 

      5.  Użytkownik ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

      6.  Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta . Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.

 

       7. Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.). Kupującemu, będącemu Konsumentem, przysługuje z tego powodu uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII Odstąpienie od Umowy niniejszego Regulaminu.

 

       8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

 

    E. Składanie zamówień


      1.  Możliwość złożenia Zamówienia uzależniona jest od uprzedniej rejestracji Użytkownika.

 

      2. W przypadku dokonania rejestracji Kupujący, w celu złożenia Zamówienia powinien zalogować się na swoje konto Użytkownika.

 

      3.W przypadku korzystania ze Sklepu Użytkownicy mają obowiązek dokonania akceptacji Regulaminu.

 

      4. Kupujący najpóźniej z chwilą złożenia Zamówienia informowany jest o:

 

       a. głównych cechach Towaru z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

 

       b. adresie, pod którym Kupujący może składać reklamacje;

 

       c. łącznej cenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Sklep poda łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;

 

        d. sposobie i terminie zapłaty;

 

        e. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sklep;

 

        f. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustaw z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

 

       g. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

 

       h. obowiązku zapłaty przez Kupującego poniesionych przez Sklep uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta, jeżeli Kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta;

 

       i. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta lub okolicznościach, w których Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy;

 

       j. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

 

       k. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

 

       l. minimalnym czasie trwania zobowiązań Kupującego wynikających z umowy;

 

       m. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Kupujący jest zobowiązany spełnić na żądanie Sklepu;

 

       n. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

 

       o. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sklep wie lub powinien wiedzieć;

 

       p. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

 

       5. W celu złożenia zamówienia Kupujący wybiera towary będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub ich usuwanie,

 

       6. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Kupujący zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

 

       - sposobu dostawy towaru (w przypadku wybrania dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.),

 

       - adresu dostawy,

        -sposobu dokonania płatności za towar,

 

       7. Kupujący potwierdza złożenie Zamówienia klikając przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 

       8. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy.

 

       9.Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji. Nieotrzymanie przez Kupującego kopii Formularza oznaczać może wadliwe wskazanie adresu e-mail, innych danych kontaktowych Kupującego lub zaistnienie innych technicznych przyczyn mogących uniemożliwiać Sprzedawcy przesłanie kopii Formularza. Jeżeli Kupujący w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty złożenia Zamówienia nie otrzyma do Sprzedawcy kopii Formularza, zaleca się nawiązanie w wybrany przez Kupującego sposób kontaktu ze Sklepem w celu ustalenia przyczyn nieotrzymania kopii Formularza.

 

       10. Złożone Zamówienie weryfikowane jest za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie w ciągu 1-2 dni roboczych od jego otrzymania. (W przypadku zamówienia złożonego w dni wolne od pracy - sobota, niedziela lub inne święta - jego weryfikacja następuje najbliższego dnia roboczego).

 

       11.Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sklep, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sklep poinformuje o tym Kupującego.

 

       12. Po otrzymaniu Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest je zweryfikować i w razie niejasności powiadomić Sprzedającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałych niezgodnościach.

 

       13. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego.

 

       14. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 

    F. Realizacja zamówienia


       1. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

       2.Zamówienie realizowane jest dopiero po otrzymaniu potwierdzenia mailowego lub telefonicznego od Kupującego, w terminie do 1-3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia.

 

       3. Zamówienia mogą być składane również drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

       4.Kupujący może porozumiewać się ze Sklepem:

 

       a. pisemnie - na adres korespondencyjny: ul. Kożuchowska 15b 65-364 Zielona Góra

 

       b. telefonicznie - pod numerem telefonu 68 325 78 08

 

       c. za pośrednictwem faksu - pod numerem 68 325 78 08,

 

       d. drogą elektroniczną - pod adresem e-mail: firma.adax@wp.pl

 

        5.Towary Zamówione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego.

 

        6.Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska , Poczta Polska lub inny operator pocztowy. Kupujący może odebrać zamówione Towary również osobiście w siedzibie Sklepu lub jednej z jego filii.

 

        7.Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia towaru, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Kupującego, przed jak i po złożeniu Zamówienia.

 

        8.Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa Zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w Rozdziale IV. ust. 1 lit. a), b), c) Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru.

 

        9.Sprzedawca jest zobowiązany wydać Kupującemu zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia, Kupujący jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.

 

       10.Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Kupujący sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Kupujący w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sklepem. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

       11.Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu Towaru.

 

    G. Płatności i koszty wysyłki


        Zapłata za zakupiony Towar może zostać dokona:

 

       a. przed odbiorem przedmiotu Zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Kupującego za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.

 

        b. przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Kożuchowskiej 15b  Zielona Góra  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Kupującego procesu składania Zamówienia.

 

        c. przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Kupującego procesu składania zamówienia.

 

        2.Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

 

        3.Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 10  dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie Zamówienia.

 

        4.Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 

        5.Dane rachunku bankowego Sprzedawcy:

        FUH ADAX Sławomir Czudak

        ul. Kożuchowska 15b Zielona Góra

         nr konta: (Multi Bank BRE Bank S.A.) 54 1140 2017 0000 4702 0515 1297

 

        6.Koszty wysyłki towaru ustalane są w Formularzu podczas składania Zamówienia.

 

        7.W przypadku gdy odbierany towar i paczka nosi ślady zniszczenia (podarte kartony, pozrywana folia itp ) należy spisać protokół uszkodzenia przesyłki, który posiada przy sobie kurier oraz nieodbieranie przesyłki. W przypadku niespisania takiego dokumentu i odbiorze paczki przez Kupującego firma ADAX nie ponosi odpowiedzialności za towar i nie będą uwzględniane ewentualne braki oraz uszkodzenia towaru. Zapis zdania poprzedniego nie ma zastosowania w przypadku umów zawieranych z Konsumentami.

 

    H. Rezygnacja z zamówienia, zwrot zakupionego towaru


       1. „Sklep Internetowy ADAX” zastrzega sobie prawo do zmiany cen na niektóre artykuły, oraz wycofania niektórych artykułów ze sprzedaży, dlatego zamówienie złożone poprzez formularz internetowy, nie jest podstawą do reklamacji.

 

       2.Podstawą do reklamacji, jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę

.

       3.Odbierając zamówiony towar, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, oraz jej zgodność z Zamówieniem.

 

       4.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi dostarczającemu przesyłkę i w ciągu 48 godzin skontaktować się z przedstawicielem „Sklepu Internetowego ADAX" za pośrednictwem poczty e-mail: firma.adax@wp.pl lub pod numerem telefonu: 68 325 78 08

 

       5.Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą przysługuje prawo anulowania zamówienia bez podania przyczyny, zanim towar zostanie wysłany do Kupującego po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedającym.

 

       6.Zwrot zamówionego Towaru, następuje na koszt Kupującego.

 

       7.Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu należność za zwracany towar pomniejszoną o koszt dostarczenia towaru do odbiorcy, uwidoczniony na dołączonym do przesyłki potwierdzeniu nadania, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. (obowiązuje data potwierdzenia otrzymania przesyłki)

 

       8.Zwrotowi nie podlega towar używany w jakikolwiek sposób.

 

       9.Zapisy Rozdziału V. Rezygnacja z zamówienia, zwrot zakupionego towaru dotyczą wyłącznie stosunków prawnych zawiązanych z Kupującymi niebędącymi Konsumentami. Zasady zwrotu towaru oraz odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym będącym Konsumentem regulują postanowienia Rozdziału VIII. Odstąpienie od umowy.

 

    I. Warunki gwarancji


       1.„Sklep Internetowy ADAX” udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionych elementów i sprzętu.

 

       2.Czas trwania umowy gwarancyjnej określony jest w karcie gwarancyjnej dołączonej razem z zakupionym towarem. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W przypadku braku karty gwarancyjnej dołączonej do produktu długość gwarancji na poszczególne produkty zostaje określona poniżej

 

 Boxy, uchwyty narciarskie, rowerowe oraz bagażniki dachowe Thule 5 lat;

        Boxy dachowe Inter Pack w liniach zenith oraz traxer 5 lat:

        Boxy dachowe Inter Pack w liniach eco oraz stella 2 lata:

        Boxy dachowe Taurus w liniach easy oraz xtreme 2 lata;

        Boxy dachowe Taurus w linii altro 3 lata:

        Bagażniki dachowe firmy Cam, Aurilis, 2 lata;

        Bagażniki dachowe firmy Mont Blanc , Atera 3 lata:       

        Łańcuchy śniegowe Koenig 5 lat;

        Łańcuchy śniegowe Thule 5 lata;

        Łańcuchy śniegowe Taurus, Eco 2 lata.

 

        3.Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne towary, znajdują się na podstronach Sklepu prowadzących do poszczególnych towarów. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji Kupujący może skontaktować się ze Sklepem pod nr telefonu 68 325 78 08 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: firma.adax@wp.pl

 

        4.W przypadku towaru, na który została udzielona gwarancja, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady:

 

        a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji przez Sklep

;

        b. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji producenta Towaru - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefoniczne (nr: 68 325 78 08 ), za pośrednictwem poczty elektronicznej (firma.adax@wp.pl.pl)

 

        c.  korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień Rozdział VII. Rękojmia za wady Towaru.

 

        5.Warunkiem przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego Sklepu w okresie gwarancyjnym, jest dostarczenie kopii oryginalnej i prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej (zawierającej oznaczenie artykułu, datę sprzedaży, czas trwania gwarancji, pieczęć oraz podpis sprzedawcy - podpis nabywcy) oraz zgodność numerów seryjnych sprzętu z danymi zawartymi w karcie gwarancyjnej

 

        6.„Sklep Internetowy ADAX” zobowiązuje się w ramach gwarancji bezpłatnie usuwać wady fizyczne sprzętu ujawnione w czasie trwania gwarancji w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego artykułu do wyznaczonego punktu serwisowego.

 

        7.W wypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych podzespołów z zagranicy, lub odesłania sprzętu do producenta, termin ten może ulec stosownemu przedłużeniu.

 

        8.Kupujący korzystający z uprawnień z tytułu gwarancji zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami: śruby, instrukcje, dołączone akcesoria i wyposażenie itp. Niedostarczenie w/w komponentów spowoduje niezrealizowanie uprawnień wynikających z gwarancji.

    Koszty dostarczenia sprzętu do serwisu oraz jego odbioru po wykonaniu naprawy, ponosi Kupujący korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji.

 

        9.Reklamujący zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego sprzętu dokładny opis zgłaszanej wady (jej zewnętrzne przejawy, przeciętny czas, po którym występuje/wystąpiła, środowisko wystąpienia), jak również dane kontaktowe osoby korzystającej z artykułu, w celu umożliwienia uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji.

 

       10.W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do serwisu, reklamowany sprzęt zostaje przyjęty do punktu serwisowego za potwierdzeniem (rewersem), który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu.

 

        11.W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu jest potwierdzenie nadania przesyłki.

 

        12.W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, zgłaszając wadliwy sprzęt do serwisu, Reklamujący zobowiązany jest podać dokładne dane adresowe na które sprzęt ma zostać odesłany po usunięciu usterki. Dane te należy także dołączyć do przesyłki.

 

        13.Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, eksploatacji, transportu i przeładunku, konserwacji sprzętu, używania nie zalecanych przez producenta podzespołów, materiałów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, jak również uszkodzeń wynikłych na skutek nie stosowania się do załączonej do produktu instrukcji.

 

        14.„Sklep Internetowy ADAX” nie gwarantuje poprawnej pracy zakupionego podzespołu/elementu z wyposażeniem Kupującego; w wypadku połączenia wraz z innym elementem gwarancją objęty jest tylko zakupiony Towar.

 

        15.„Sklep Internetowy ADAX” nie gwarantuje poprawnej współpracy i kompatybilności nabytego podzespołu z pozostałym komponentami będącymi w posiadaniu Kupującego pochodzącymi z firm trzecich.

 

        16.Kupujący traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania gwarancji w przypadku:

        zerwania lub uszkodzenia zastosowanych zabezpieczeń oraz numerów seryjnych sprzętu

        napraw, przeróbek i ingerencji dokonanych przez osoby trzecie,

        użytkowania, przechowywania i transportu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

        uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, ułamań, wgnieceń, zarysowań itp.)

 

        17.Zastrzega się prawo do przeprowadzenia ekspertyzy reklamowanego towaru.

 

        18.W przypadku reklamacji sprawnego sprzętu, reklamacji wady nieobjętej gwarancją bądź nie stwierdzenia zgłoszonej wady, pobrana zostanie opłata serwisowa według obowiązującego cennika. Zapis zdania poprzedniego nie ma zastosowania w przypadku umów zawieranych z Konsumentami.

 

        19.Za dodatkową opłatą serwis może wystawić pisemne sprawozdanie z czynności serwisowych.

 

        20.Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje roszczenie do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami i ich konsekwencjami (przebywanie sprzętu w serwisie).

 

        21.Wszelkie czynności obsługowo-konserwacyjne wykonywane w ramach gwarancji:

        czyszczenie, regulacja, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja i montaż wykonywane są odpłatnie, chyba że Sprzedający uzgodni inaczej z Kupującym.

 

        22.Powyższe zapisy w żaden sposób nie ograniczają praw Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

    J. Rękojmia za wady Towaru


        1.Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Kupującego przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.

 

        2.Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego ul. Kożuchowska 15b Zielona Góra; faksem na numer 68 325 78 08  lub pocztą elektroniczną na adres: firma.adax@wp.pl . Koszt połączenia są zgodnie z taryfą operatora. Zaleca się, aby reklamacje były składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być również składane za pomocą wzoru udostępnianego przez Sklep, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

        3.Reklamując zakupiony towar Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Kupującego.

 

        4.Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Kupującego byłoby utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.

 

        5.Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o uwzględnienie lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.

 

        6.W przypadku gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 

        7.Powyższe zapisy Rozdziału VII. nie znajdują zastosowania w przypadku gdy Kupującym jest osoba nie będąca Konsumentem. W takim przypadku uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru są wyłączone, a zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Rozdziału VI. Warunki gwarancji.

 

    K. Odstąpienie od Umowy


       1. Kupującemu będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 4 i 8, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.

 

       2. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wskazanym w ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy listem poleconym. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

       3.W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1., umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

        4.W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

        5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru do Konsumenta.

 

        6.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

        7.Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

        8.Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

 

        9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, jego cechy lub funkcjonowanie

.

       10.Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

       11.Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

       a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

       b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

       c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

        d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

        e. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

        f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

        g. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

        h. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

    L. Przerwy Techniczne


       1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

 

       2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

    M. Ochrona Danych Osobowych


       1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).

 

       2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie.

 

       3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane - w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 

       4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 

      5.  W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 

      6.  Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

    N. Postanowienia końcowe


       1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 

       2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumentów.

 

       3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.

 

       4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

       5. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu powstałe pomiędzy Kupującym będącym konsumentem a Sprzedawcą mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy sąd powszechny.

 

       6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

    Załącznik nr 1 do Regulaminu „Sklepu Internetowego ADAX

 

 

    Miejscowość, data

 

    ………………………………………

    ………………………………………

    ………………………………………

 

 

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

 

 

 

    Sławomir Czudak

    FUH ADAX"

    ul. Kożuchowska 15b

    65-364 Zielona Góra

 

 

 

 

    OŚWIADCZENIE

    O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

    LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

    Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

 

    umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

 

 

    umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej

 

usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

 

    Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………

 

    ……………………………………

 

 

    Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

    (*) Niepotrzebne skreślić

    1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

    2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Adax, prowadzony pod www.bagazniki-akcesoria.pl z siedzibą w Zielonej Górze 65-364 ul: Kożuchowska 15 b (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?


Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:

 

  1. Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  2. Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
  3. Pliki "cookies" wykorzystywane przez zintegrowane przez sklep serwisy, najczęściej np. Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?


Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem
Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na
Witrynie:

  1. nazwisko i imię,
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: firma.adax@wp.pl, numeru telefonu 68 325 78 08

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów adax Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów K-EX Sp. z o.o., Poczta Polska, operator systemu płatności IAI S.A. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów Opineo Sp. z o.o w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z zakupu w sklepie. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres firma.adax@wp.pl

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych, w szczególności stosowanie certyfikatu SSL, zabezpieczenie serwera przez firewalle, antywirusy oraz inne oprogramowanie służące do zwiększenia bezpieczeństwa. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: firma.adax@wp.pl

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: firma.adax@wp.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: firma.adax@wp.pl

 


©ADAX | strony responsywne, kafelkowe dogo.pl